Om Halmstads Croquet Club

Styrelse som valdes vid årsmöte 25 juli 2021 består av:

 • Ordförande: Lars Olsson
 • Sekreterare och Kassör: Carin Johansson
 • Ledamot: Nils Lindell
 • Ledamot: Irene Carlsson
 • Ledamot och sportansvarig: Pege Gustafsson


Där utöver

Revisor: Ulla Lavesson


Kontakt: croquet@peggus.se

Stort intresse för krocket efter Folkhälsomyndighetens uttalande om krocket

TT repotage juli 2020


TT besökte oss på Halmstads Croquet Club (fd Haverdals Croquet Club). Han kom med tåg och buss från Malmö. Han intervjuade, fotade och fick prova på att spela lite . Han satt sedan ihop en artikel som gick ut till ett antal olika dagstidningar. Här nedan kan läsa Aftonbladets version.


Krocket – en lämplig sport i coronatider, uppgav Folkhälsomyndig-heten lite så där i förbigående i maj. Foto & Text Joel Sund TT.


Nu ökar intresset för sporten samtidigt som klubbar växer.

Krocket är en etablerad sommaraktivitet för många med hårda familjeduster hemma på gräsmattan, men vissa har tagit det ett steg längre. I Sverige finns ett 20-tal klubbar som ägnar sig åt krocket.

– Det är jäkligt spännande att spela och kul när det är mycket folk som kommer. Det är en skön utomhussport, säger krocket- entusiasten Pege Gustafsson.

För två månader sedan startade han Haverdals croquet club. En krocketklubb på den halländska västkusten, nordväst om Halmstad. På den korta tid klubben har funnits har den fått ihop närmare 50 medlemmar och är en av Sveriges största krocketklubbar. Här spelas krocket mer lik den från ursprungslandet England än den som spelas hemma i trädgårdar.

– Jag vill hjälpa till att bredda sporten så att vanliga människor kan komma ut och känna på hur kul det är. Det är mitt kall på något sätt. Läs hela artikeln på Aftonbladet 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9vyoLd/krocket-blev-sporten-for-coronakrisen

Ulf Söderberg intervjuad av Dagens Eko 26 juli

-" Ulf Söderberg har ett tips förrutom att lära sig reglerna och undvika bråk och det är att inte köpa det billigaste krocketsetet på en bensinstation. Satsa lite pengar på lite bättre klubbor och där kloten är hårdare och tyngre, klubborna är också tyngre och plötsligt går man från en lek till en sport och det är extremt mycket roligare."

Pege Gustafsson intervjuad av P4 Halland

25 Juli 2020

Krocket är en etablerad sommaraktivitet för många med hårda familjeduster hemma på gräsmattan, men vissa har tagit det ett steg längre. I Sverige finns ett 20-tal klubbar som ägnar sig åt krocket.

– Det är jäkligt spännande att spela och kul när det är mycket folk som kommer. Det är en skön utomhussport, säger krocketentusiasten Pege Gustafsson.


För två månader sedan startade han Haverdals croquet club. En krocketklubb på den halländska västkusten, nordväst om Halmstad. På den korta tid klubben har funnits har den fått ihop närmare 50 medlemmar och är en av Sveriges största krocketklubbar. Här spelas krocket mer lik den från ursprungslandet England än den som spelas hemma i trädgårdar.


– Jag vill hjälpa till att bredda sporten så att vanliga människor kan komma ut och känna på hur kul det är. Det är mitt kall på något sätt.


En solig sommardag i juli på golfklubben i Haverdal, där krocketplanen ligger, har han och ett tiotal andra samlats för att spela. Färglada klot rullar över den kortklippta gräsmattan. Det smäller från de avancerade klubborna och sjunger till när ett klot träffar en metallbåge i stället för att komma igenom. Pege Gustafsson säger att sporten handlar mycket om taktik, att det är lite som schack.


– Man måste tänka ett par slag framåt hur de andra kommer slå och så gäller det att vara lite smartare, säger han och skrattar.


Reklam av Folkhälsomyndigheten

Krocket som sport lever en undanskymd tillvaro i Sverige, men i maj hände något som skapade uppmärksamhet. Folkhälsomyndigheten meddelade att personer över 70 år skulle fortsätta undvika kontakt, men kunde träffa andra utomhus om säkerhetsavstånden hålls. Generaldirektör Johan Carlson lyfte fram picknick och krocket som möjliga aktiviteter. Det blev startskottet för en mer intensiv tid för sporten.


Krocket har sedan presskonferensen i maj fått uppmärksamhet i tv, radio och tidningar och förbundet har försökt fånga upp den oväntade uppmärksamheten. Om sporten växer på sikt tack vare detta kan inte Joi Elebo svara på, men för tillfället har sporten fått en skjuts framåt.


– På ställen där det finns öppna klubbar har man märkt av ett ökat intresse.


I Sverige spelas (förutom trädgårdsvarianten) främst tre olika former av sporten: den avancerade varianten associationskrocket, svensk krocket som mest spelas av de erfarna och den snabbare och mer lättillgängliga varianten golfkrocket. I augusti spelas SM i två olika typer av krocket.


Spriten flödar

På krocketklubben i Haverdal hörs prat och skratt över planen. I bland kommer ett missnöjt utrop efter det att en boll hamnat snett. Lise-Lott Sträng och Carl-Magnus Hultberg är här för andra gången. Det är enkelt att komma i gång med sporten, men svårare att bemästra enligt paret.


– Det är roligt, men ganska svårt ändå. Det gäller att öva, säger Lise-Lott Sträng och Carl-Magnus Hultberg fyller i:


– Det svåraste är de slagen man inte provat på mer än någon gång, men vi vill gärna prova på krocket fler gånger. Det är kul.


Ewa Helldin har spelat några fler gånger och tycker att det är en rolig och social sport där man kommer ut i friska luften. Det är också en bra sport under pandemin.


– Vi har lärt oss att hålla distans trots att vi ses ofta, säger hon och fortsätter skrattande:


– Och mycket sprit – på händerna!


Förtidspensionerad för att sprida sporten

Pege Gustafsson har besökt pensionärsföreningar, annonserat i sociala medier och spridit sin kärlek till krocket till vänner och bekanta. Och han har sett hur intresset har ökat.


– Det var jättehäftigt att generaldirektören sade krocket. Jag vet inte var han fick det ifrån, men vi nappade på det där, säger han och fortsätter:


– Vi hänvisar till att Folkhälsomyndigheten har rekommenderat det.


Han har engagerat sig i krocket i drygt två år, och brinner för sporten. Han har varit över och utbildat sig i England för att kunna föra vidare kunskap om och färdighet i sporten.


– Jag tyckte att det var så kul att jag gick i förtidspension. Även om jag älskade mitt gamla jobb kände jag att det finns andra grejer i livet.

Joel Sund/TT


Källa Göteborgs-Posten

SverigeKrocket – en lämplig sport i coronatider, uppgav Folkhälsomyndigheten lite så där i förbigående i maj.
Nu ökar intresset för sporten samtidigt som klubbar växer.

Halmstads Croquet Club Stadgar version 20210719


§1 – Halmstads Croquet Club, HCC, har som ändamål att bedriva ideell verksamhet främst i form av den engelska formen av krocketspel, golf croquet. HCC vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

 

§2 – HCC är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa klubbens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

 

§3 – Vid tävlingar som HCC arrangerar tillämpas de regelverk som Svenska Krocketförbundet rekommenderar.

 

§4 – HCC verksamhetsår startar 1/6 och slutar 31/5.

 

§5 – Medlem är den person som erlägger beslutad årsavgift.

 

§6 – Medlemsavgiften fastställs av årsmötet ett år i förväg. Medlem som underlåter att betala avgiften anses ha utträtt ur HCC. Betalda avgifter återbetalas ej.

 

§7 – HCC styrelse får utesluta medlem om de ej följer vad stadgarna föreskriver, eller ej rättar sig efter beslut som fattats i vederbörlig ordning, eller motarbetat HCC intressen.

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas. Frågan får inte avgöras förrän avsedd medlem getts tillfälle att yttra sig, senast inom tre veckor efter det att beslut om uteslutning fattats.

 

§8 – Tiden för HCC årsmöte bör vara i juli varje år, då de flesta medlemmarna kan delta. Kallelse till årsmötet, och till andra möten, utsändes till medlemmarna senast en vecka i förväg.

 

§9 – HCC styrelse består av fem ledamöter och samtliga väljs vid årsmötet för en tid av två år, men inte samtidigt. Ena året väljs ordförande, sekreterare och kassör på två år, året därpå väljs övriga ledamöter på två år. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har HCC ordförande utslagsröst.

 

§10 – HCC firma tecknas av upp till två personer, vilka styrelsen utser inom sig.

 

§11 – Årsmötet utser för två år i sänder revisor att granska styrelsens förvaltning.

 

§12 – Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
 2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Upprop i syfte att kontrollera hur många ombud som är på plats. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal som är närvarande.
 5. Verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
 8. Val av revisor.
 9. Utseende av valberedare.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
 12. Övriga frågor.

 

§13 – Beslut om HCC upplösning fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte, med minst tre månaders mellanrum. Alla andra ärenden avgörs i omröstningar med enkel majoritet.

 

§14 – Upplöses HCC skall tillgångarna, sedan skulderna gäldats, användas till fromma för krocketsporten på det sätt som styrelsen finner bäst

 

§15 – Beslut om ändring av dessa stadgar, fattas på samma sätt som det stadgas om i § 13 angående HCC upplösning.